Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over beleggen

Ja, u kunt uw fondsverdeling elke maand wijzigen. Dit kan via mijnsynvest of download hier het formulier wijziging fondsverdeling.

Ik ben nieuwe klant

Bent u een nieuwe klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw initialen, achternaam en geboortedatum

Het is ook mogelijk om een account aan te maken via mijnsynvest

Ik ben bestaande klant

Bent u een bestaande klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw contractnummer van SynVest (te vinden in mijnsynvest)

Het is ook mogelijk om een extra storting te doen via mijnsynvest

SynVest hanteert voor dit fonds de forward pricing methodiek. Forward pricing houdt in dat u toe- en uittreedt tegen een handelskoers welke wordt vastgesteld na de periode waarin u een in- of verkoop order opgeeft.

Deze periode eindigt voor de SynVest fondsen op de laatste handelsdag van iedere maand om 16.00. De geldende handelskoers wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per de eerste handelsdag (van de volgende maand). De intrinsieke waarde en de handelskoers worden uiterlijk op de vijfde werkdag van iedere maand vastgesteld en op de website in de factsheet gepubliceerd.

De in de factsheet opgenomen intrinsieke waarde en handelskoers zijn historische gegevens en zijn derhalve slechts een indicatie van de handelskoers waartegen u toe- of uittreedt.

Ja, dit kan. U kunt (een deel van) uw belegging overdragen als beide partijen hier schriftelijk mee akkoord gaan.

Vul het formulier' wijziging tenaamstelling' in en stuur deze naar ons toe. Het formulier is te vinden in het downloadcentrum onder 'overige'. 

Wanneer wordt er dividend uitgekeerd?
SynVest Beleggingsfondsen NV heeft de FBI (fiscale beleggingsinstelling) status. Beleggingsfondsen met deze status zijn verplicht de fiscale winst als dividend uit te keren. 

Wat is een fiscale winst?
De fiscale winst wordt bepaald door de inkomsten (rente of dividend) min de kosten van het fonds. Omdat het koersresultaat niet wordt meegenomen in de fiscale winst is het zelfs mogelijk dat bij een negatief jaarrendement toch een fiscale winst wordt behaald.

Het gebruik van leverage (hefboomfinanciering) is een investeringsstrategie waarbij leningen worden gebruikt om het potentiële rendement op het eigen vermogen te verhogen. De hefboomfinanciering wordt gecreëerd door naast eigen vermogen een investering met leningen te financieren. Het resultaat is een vermenigvuldiging van de potentiële opbrengsten van het door de beleggers ingelegde geld. Tegelijkertijd vermenigvuldigd de hefboomfinanciering ook het potentiële neerwaartse risico.

De vastgoedfondsen van SynVest maken gebruik van een hefboomwerking. In plaats van alleen certificaten (eigen vermogen) uit te geven, trekken de SynVest fondsen leningen aan bij bijvoorbeeld banken (vreemd vermogen) om in vastgoed te investeren. Het doel van het gebruik van de leningen is een hefboomwerking waarbij het rendement op het eigen vermogen wordt vergroot. Daarnaast biedt het financieren met leningen de mogelijkheid een grotere portefeuille samen te stellen met een betere risicospreiding. De mate waarin een vastgoedfonds van SynVest gebruik maakt van een hefboom kunt u lezen in het betreffende prospectus in de paragraaf “Beleggingsstrategie”.

Voorbeelden

Met het navolgende voorbeeld kan de hefboomwerking worden geïllustreerd. Er wordt uitgegaan van twee fondsen met een eigen vermogen van EUR 50 mln. Het eerste fonds heeft geen hefboom en financiert het vastgoed alleen met eigen vermogen. Het tweede fonds heeft een hefboom van 50% en financiert het vastgoed met evenveel eigen als vreemd vermogen. Beide fondsen beleggen in vergelijkbaar vastgoed met een gemiddelde koopprijs van EUR 5 mln. Het gemiddeld aanvangsrendement bedraagt 8% en de gemiddelde kosten bedragen 40% van de huurinkomsten.

In de voorbeelden wordt berekend wat het directe rendement en het indirecte rendement is van beide voorbeeldfondsen voor de gevallen waarin de waarde van het vastgoed gelijk blijft, met 10% in waarde stijgt en 10% in waarde daalt. Het directe rendement is het resultaat dat kan worden uitgekeerd aan de beleggers. Het indirecte rendement betreft de waarde ontwikkeling van het vastgoed.

 

 1. Fonds zonder hefboom

Het totaal te beleggen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen, EUR 50 mln. Met dit bedrag worden door het fonds tien panden gekocht.

 

Eigen vermogen

50.000.000

 

 

Vreemd vermogen

-

 

 

Totaal vastgoedbeleggingen

50.000.000

 

 

 

 

Geen waarde mutatie

+10%

-10%

Jaarlijkse huurinkomsten

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Kosten

-/-1.600.000

-/-1.600.000

-/-1.600.000

Rentelasten

-

-

-

Resultaat voor waarde mutatie

2.400.000

2.400.000

2.400.000

Waarde mutatie vastgoed

-

5.000.000

-/-5.000.000

Resultaat

2.400.000

7.400.000

-/-2.600.000

 

Direct rendement

4,8%

4,8%

4,8%

Totaal rendement

4,8%

14,8%

-5,2%

 

 1. Fonds met hefboom

Het totaal te beleggen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen vermeerderd met  een even groot bedrag aan vreemd vermogen. Het totaal te beleggen vermogen bedraagt derhalve EUR 100 mln. Met dit vermogen worden door het fonds twintig panden gekocht. De rente op de leningen in dit voorbeeld bedraagt 3,6%.

 

Eigen vermogen

50.000.000

 

 

Vreemd vermogen

50.000.000

 

 

Totaal vastgoedbeleggingen

100.000.000

 

 

 

 

Geen waarde mutatie

+10%

-10%

Jaarlijkse huurinkomsten

8.000.000

8.000.000

8.000.000

Kosten

-/-3.200.000

-/-3.200.000

-/-3.200.000

Rentelasten

-/-1.800.000

-/-1.800.000

-/-1.800.000

Resultaat voor waarde mutatie

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Waarde mutatie vastgoed

 

10.000.000

-/-10.000.000

Resultaat

 

13.000.000

-/-7.000.000

Direct rendement

6%

6%

6%

Totaal rendement

6%

26%

-/-14%

Uit de voorbeelden komt naar voren dat de portefeuille van het fonds met hefboom groter is en dat het resultaat wordt versterkt door de hefboomfinanciering. Dit geldt voor zowel het positieve als negatieve resultaat. De potentiële opbrengsten nemen toe maar tevens de risico’s. 

Hoe werkt de inkoopregeling?

De vastgoedfondsen van SynVest kopen op verzoek certificaten van certificaathouders in. Om te voorkomen dat het fonds in gevaar komt als gevolg van een te groot aantal inkooporders, wordt de inkoop van certificaten beperkt tot 5% per jaar. Door deze inkoopbeperking is het mogelijk dat een certificaathouder voor een langere periode, bijvoorbeeld meer dan tien jaar, de certificaten niet (volledig) aan het fonds kan verkopen.

Teneinde de certificaathouders gelijk te behandelen gedurende de periode waarin niet alle certificaten kunnen worden ingekocht, worden de inkooporders in deze periode pro rata verwerkt. Voor een volledige uiteenzetting van de regeling wordt verwezen naar het prospectus. In het volgende gestileerde voorbeeld wordt geïllustreerd hoe de inkoopregeling onder verschillende omstandigheden werkt.

Voorbeeld

In het voorbeeld is het uitgangspunt een situatie waarbij het fonds 10.000 certificaten uit heeft staan aan het begin van het eerste jaar.

- In het eerste jaar worden 150 certificaten uitgegeven. Mevrouw Willemse wil in dit jaar 50 certificaten verkopen. Het fonds zal zonder beperkingen overgaan tot inkoop van de certificaten van mevrouw Willemse.

- Aan het begin van jaar twee staan 10.100 certificaten uit. In dit jaar worden 200 certificaten uitgegeven aan nieuwe beleggers en willen de heren Pieterse en Janssen ieder 300 certificaten verkopen, in totaal 600 certificaten. Dit is meer dan 5% van de uitstaande certificaten aan het begin van het jaar maar er zijn in dit jaar ook 200 certificaten uitgegeven. Het fonds zal zonder beperkingen overgaan tot inkoop van de certificaten omdat per saldo 400 certificaten worden ingekocht. Dit is minder van 5% van de aan het begin van het jaar uitstaande certificaten, zijnde 505 certificaten.

- Aan het begin van jaar drie staan er 9.700 certificaten uit. In dit jaar worden 300 certificaten uitgegeven en willen de heren Smid en Geerse 800 respectievelijk 200 certificaten verkopen. Per saldo moeten er derhalve 700 certificaten worden ingekocht. Dit is meer dan 5% van de aan het begin van het jaar uitstaande certificaten, zijnde 485 certificaten. De inkoopbeperking treedt als gevolg hiervan in werking. Ingevolge deze regeling worden 785 van de certificaten van de heren Smid en Geerse pro rata ingekocht in de verhouding van de in te kopen certificaten, zijnde 1:4 (200:800). Van de heer Smid worden in dit jaar 628 certificaten ingekocht en van de heer Geerse 157.

- Aan het begin van jaar vier staan er 9.215 certificaten uit en resteren er nog 215 (43 respectievelijk 172) certificaten om in te kopen van de heren Smid en Geerse. In dit jaar wil ook mevrouw Kort uitstappen met 600 certificaten en er worden 300 nieuwe certificaten uitgegeven. Omdat de inkoopbeperking in jaar 3 in werking is getreden, wordt het aantal in te kopen certificaten gesteld op 5% van het aantal uitstaande certificaten aan het begin van het derde jaar, het jaar waarin de inkoopbeperking in werking is getreden. In totaal zal het fonds derhalve 785 certificaten inkopen, zijnde 5% van het aan het begin van jaar 3 uitstaande certificaten vermeerderd met het in dit jaar uitgegeven aantal certificaten (300). De 785 in te kopen certificaten worden pro rata over de heren Smid en Geerse en mevrouw Kort verdeeld in de verhoudingen van de  resterende in te kopen certificaten per certificaathouder zijnde 43:172:600.

- Aan het begin van jaar vijf staan 8.730 certificaten uit en resteren 30 certificaten om in te kopen. In dit jaar worden geen certificaten uitgegeven. Het aantal in te kopen certificaten is minder dan 5% van het aan het begin van het jaar uitstaande certificaten zodat alle certificaten worden ingekocht. De regeling van de inkoopbeperking eindigt.

Aan het begin van jaar zes staan 8.700 certificaten uit. In dit jaar wil de heer Van Dijk en mevrouw Kroon 2.000 respectievelijk 1.000 certificaten verkopen. Dit is meer van 5% van het aan het begin van het jaar uitstaande certificaten, zijnde 435 certificaten. Er worden 435 certificaten in de verhouding 1:2 ingekocht (145 respectievelijk 290). Als er in de volgende jaren geen certificaten worden uitgegeven en er geen nieuwe toetreders zijn, worden er jaarlijks in dezelfde verhoudingen certificaten ingekocht. Na 7 jaar zullen alle door de heer Van Dijk en mevrouw Kroon ter inkoop aangeboden certificaten zijn ingekocht.

Nee, dit percentage is niet gegarandeerd.

Het percentage berekenen wij door het verwachte jaar dividend te delen op de huidige waarde van een certificaat. Een aanpassing in de waarde (koers) en/of voorschotdividend uitkering heeft invloed op het percentage.

Ook hier geldt dat rendementen behaald in het verleden, geen garantie bieden voor de toekomst.

Wanneer wij uw storting voor het eind de maand hebben ontvangen, gaat uw belegging in op de eerste van de volgende maand.

Het voorschotdividend wordt iedere maand rond de zesde werkdag aan u uitgekeerd of herbelegd.

Dit willen wij graag uitleggen met een voorbeeld:

U maakt op 15 januari een bedrag over naar SynVest. Uw belegging gaat van start per 1 februari. U ontvangt vervolgens het voorschotdividend over de maand februari rond de zesde werkdag van de maand maart. Kiest u voor herbeleggen? Dat wordt dit bedrag in maart direct weer herbelegd.

De certificaten van het SynVest German RealEstate Fund en SynVest Dutch RealEstate Fund zijn vrij verhandelbaar. U kunt de belegging zelf aan iemand anders overdragen. Gebruik hiervoor het formulier ‘wijziging tenaamstelling’. Dit formulier is te vinden in het downloadcentrum onder het kopje 'overige'.  Aan het onderhands overdragen zijn geen kosten verbonden.

SynVest is als beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen aan de fiscus. Deze belasting is voor inwoners van Nederland te verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Ik ben nieuwe klant

Bent u een nieuwe klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw initialen, achternaam en geboortedatum

Het is ook mogelijk om een account aan te maken via mijnsynvest

Ik ben bestaande klant

Bent u een bestaande klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw contractnummer van SynVest (te vinden in mijnsynvest)

Het is ook mogelijk om een extra storting te doen via mijnsynvest

Wilt u uw belegging (of een deel hiervan) verkopen? Dit kan via mijnsynvest.

Let op: aan de verkoop zijn kosten en een uitstaptermijn verbonden

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen na 3 jaar 2,5%. Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging. Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. Deze kosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder. De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%.

Uitstaptermijn

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een maximale uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om uitbetaling te realiseren. De uitstaptermijn is tot en met 100.000 euro: 3 kalendermaanden, van 100.000 tot 500.000 euro: maximaal 6 kalendermaanden en vanaf 500.000 euro is dit maximaal 12 kalendermaanden.

Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging.

Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder.

De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%. Na 3 jaar zijn de uitstapkosten altijd 2,5%.

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om u te kunnen uitbetalen.

De uitstaptermijn is tot en met 100.000 euro: 3 kalendermaanden, van 100.000 tot 500.000 euro: 6 kalendermaanden en vanaf 500.000 euro is dit 12 kalendermaanden.

SynVest hanteert voor dit fonds de forward pricing methodiek. Forward pricing houdt in dat u toe- en uittreedt tegen een handelskoers welke wordt vastgesteld na de periode waarin u een in- of verkoop order opgeeft.

Deze periode eindigt voor de SynVest fondsen op de laatste handelsdag van iedere maand om 16.00. De geldende handelskoers wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per de eerste handelsdag (van de volgende maand). De intrinsieke waarde en de handelskoers worden uiterlijk op de vijfde werkdag van iedere maand vastgesteld en op de website in de factsheet gepubliceerd.

De in de factsheet opgenomen intrinsieke waarde en handelskoers zijn historische gegevens en zijn derhalve slechts een indicatie van de handelskoers waartegen u toe- of uittreedt.

Elk jaar wordt aan het begin van jaar het voorschotdividend vastgesteld. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van onder andere:

 • De verwachte groei van de portefeuille en de daarbij behorende rendementen
 • De verwachte huuropbrengsten
 • De verwachte onderhoudskosten
 • De beheerkosten 

Het (extra) bedrag is binnen elke werkdagen zichtbaar. De belegging/ deelname is de dag na de prolongatie in mijnsynvest zichtbaar, onder de tab transacties (prolongatie is op de vijfde werkdag van de nieuwe maand).

 

Vanaf een belegging van € 5.000 kunt u er voor kiezen om het voorschotdividend maandelijks te laten uitkeren.

Dit kunt u zelf aanpassen in mijnsynvest:

 • Ga naar mijnsynvest en login
 • Klik op het contractnummer van uw belegging in het overzicht
 • In het tabblad 'algemeen/wijzigen' kunt dit aanpassen

Het fondsrendement wordt berekend over het gemiddelde eigen vermogen van het fonds. Dus het gemiddelde van het eigen vermogen per 1 januari en 31 december. Het rendement van een belegger wordt berekend over de inleg van de belegger. Het verschil zit dus in de mutatie van het eigen vermogen. Zeker bij het SynVest Dutch RealEstate Fund, waar het eigen vermogen toeneemt, kan dit dus tot gevolg hebben dat het fondsrendement hoger is ten opzichte van het rendement van de belegger. Alleen wanneer het eigen vermogen van het fonds aan het begin en aan het eind van het jaar gelijk was geweest, dan was het fondsrendement vrijwel gelijk geweest aan het rendement van de belegger. 

Op 20 september 2022 heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag aangegeven dat ze voornemens zijn om in het belastingplan 2024 op te nemen dat het direct beleggen in vastgoed niet meer via een FBI-regime zou kunnen. De Fiscale BeleggingsInstelling, ofwel FBI, maakt het mogelijk dat als percentage voor de vennootschapsbelasting, 0% gehanteerd kan worden.

 

Voor SynVest wordt het FBI-regime nu toegepast op SynVest Dutch RealEstate Fund N.V. en SynVest RealEstate Fund N.V.. Deze 2 fondsen zouden mogelijk dus per 1-1-2024 niet meer gebruik kunnen maken van het FBI-regime en derhalve de dan geldende vennootschapsbelastingtarieven moeten toepassen.

 

Voor de participanten in SynVest German RealEstate Fund N.V. hebben de voorgestelde wijzigingen geen invloed, aangezien voor dit fonds het FBI-regime niet van toepassing is.

 

Tot nu toe zijn plannen gepresenteerd die nog uitgewerkt dienen te worden, het is dus nog onzeker of dit voorstel ook doorgaat. In ieder geval heeft het nog geen effect voor het restant van 2022 en 2023 en zal het ook geen effect hebben op het rendement van de fondsen in 2022 en 2023. We doen er alles aan om het Kabinet ervan te overtuigen dat dit de belangen van veel particuliere beleggers kan schaden die via een FBI Fonds in Vastgoed beleggen. Dit doen we onder andere via onze branche vereniging Forumvast waar onze vastgoed directeur secretaris is.

 

We blijven de plannen van het kabinet nauwgezet volgen en analyseren wat deze ongewenste maatregel voor effect zou kunnen hebben op het rendement van de betreffende Fondsen en we doen er alles aan om onze participanten te beschermen tegen de mogelijk negatieve gevolgen van deze plannen.  

Het gebruik van leverage (hefboomfinanciering) is een investeringsstrategie waarbij leningen worden gebruikt om het potentiële rendement op het eigen vermogen te verhogen. De hefboomfinanciering wordt gecreëerd door naast eigen vermogen een investering met leningen te financieren. Het resultaat is een vermenigvuldiging van de potentiële opbrengsten van het door de beleggers ingelegde geld. Tegelijkertijd vermenigvuldigd de hefboomfinanciering ook het potentiële neerwaartse risico.

De vastgoedfondsen van SynVest maken gebruik van een hefboomwerking. In plaats van alleen certificaten (eigen vermogen) uit te geven, trekken de SynVest fondsen leningen aan bij bijvoorbeeld banken (vreemd vermogen) om in vastgoed te investeren. Het doel van het gebruik van de leningen is een hefboomwerking waarbij het rendement op het eigen vermogen wordt vergroot. Daarnaast biedt het financieren met leningen de mogelijkheid een grotere portefeuille samen te stellen met een betere risicospreiding. De mate waarin een vastgoedfonds van SynVest gebruik maakt van een hefboom kunt u lezen in het betreffende prospectus in de paragraaf “Beleggingsstrategie”.

Voorbeelden

Met het navolgende voorbeeld kan de hefboomwerking worden geïllustreerd. Er wordt uitgegaan van twee fondsen met een eigen vermogen van EUR 50 mln. Het eerste fonds heeft geen hefboom en financiert het vastgoed alleen met eigen vermogen. Het tweede fonds heeft een hefboom van 50% en financiert het vastgoed met evenveel eigen als vreemd vermogen. Beide fondsen beleggen in vergelijkbaar vastgoed met een gemiddelde koopprijs van EUR 5 mln. Het gemiddeld aanvangsrendement bedraagt 8% en de gemiddelde kosten bedragen 40% van de huurinkomsten.

In de voorbeelden wordt berekend wat het directe rendement en het indirecte rendement is van beide voorbeeldfondsen voor de gevallen waarin de waarde van het vastgoed gelijk blijft, met 10% in waarde stijgt en 10% in waarde daalt. Het directe rendement is het resultaat dat kan worden uitgekeerd aan de beleggers. Het indirecte rendement betreft de waarde ontwikkeling van het vastgoed.

 

 1. Fonds zonder hefboom

Het totaal te beleggen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen, EUR 50 mln. Met dit bedrag worden door het fonds tien panden gekocht.

 

Eigen vermogen

50.000.000

 

 

Vreemd vermogen

-

 

 

Totaal vastgoedbeleggingen

50.000.000

 

 

 

 

Geen waarde mutatie

+10%

-10%

Jaarlijkse huurinkomsten

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Kosten

-/-1.600.000

-/-1.600.000

-/-1.600.000

Rentelasten

-

-

-

Resultaat voor waarde mutatie

2.400.000

2.400.000

2.400.000

Waarde mutatie vastgoed

-

5.000.000

-/-5.000.000

Resultaat

2.400.000

7.400.000

-/-2.600.000

 

Direct rendement

4,8%

4,8%

4,8%

Totaal rendement

4,8%

14,8%

-5,2%

 

 1. Fonds met hefboom

Het totaal te beleggen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen vermeerderd met  een even groot bedrag aan vreemd vermogen. Het totaal te beleggen vermogen bedraagt derhalve EUR 100 mln. Met dit vermogen worden door het fonds twintig panden gekocht. De rente op de leningen in dit voorbeeld bedraagt 3,6%.

 

Eigen vermogen

50.000.000

 

 

Vreemd vermogen

50.000.000

 

 

Totaal vastgoedbeleggingen

100.000.000

 

 

 

 

Geen waarde mutatie

+10%

-10%

Jaarlijkse huurinkomsten

8.000.000

8.000.000

8.000.000

Kosten

-/-3.200.000

-/-3.200.000

-/-3.200.000

Rentelasten

-/-1.800.000

-/-1.800.000

-/-1.800.000

Resultaat voor waarde mutatie

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Waarde mutatie vastgoed

 

10.000.000

-/-10.000.000

Resultaat

 

13.000.000

-/-7.000.000

Direct rendement

6%

6%

6%

Totaal rendement

6%

26%

-/-14%

Uit de voorbeelden komt naar voren dat de portefeuille van het fonds met hefboom groter is en dat het resultaat wordt versterkt door de hefboomfinanciering. Dit geldt voor zowel het positieve als negatieve resultaat. De potentiële opbrengsten nemen toe maar tevens de risico’s. 

Hoe werkt de inkoopregeling?

De vastgoedfondsen van SynVest kopen op verzoek certificaten van certificaathouders in. Om te voorkomen dat het fonds in gevaar komt als gevolg van een te groot aantal inkooporders, wordt de inkoop van certificaten beperkt tot 5% per jaar. Door deze inkoopbeperking is het mogelijk dat een certificaathouder voor een langere periode, bijvoorbeeld meer dan tien jaar, de certificaten niet (volledig) aan het fonds kan verkopen.

Teneinde de certificaathouders gelijk te behandelen gedurende de periode waarin niet alle certificaten kunnen worden ingekocht, worden de inkooporders in deze periode pro rata verwerkt. Voor een volledige uiteenzetting van de regeling wordt verwezen naar het prospectus. In het volgende gestileerde voorbeeld wordt geïllustreerd hoe de inkoopregeling onder verschillende omstandigheden werkt.

Voorbeeld

In het voorbeeld is het uitgangspunt een situatie waarbij het fonds 10.000 certificaten uit heeft staan aan het begin van het eerste jaar.

- In het eerste jaar worden 150 certificaten uitgegeven. Mevrouw Willemse wil in dit jaar 50 certificaten verkopen. Het fonds zal zonder beperkingen overgaan tot inkoop van de certificaten van mevrouw Willemse.

- Aan het begin van jaar twee staan 10.100 certificaten uit. In dit jaar worden 200 certificaten uitgegeven aan nieuwe beleggers en willen de heren Pieterse en Janssen ieder 300 certificaten verkopen, in totaal 600 certificaten. Dit is meer dan 5% van de uitstaande certificaten aan het begin van het jaar maar er zijn in dit jaar ook 200 certificaten uitgegeven. Het fonds zal zonder beperkingen overgaan tot inkoop van de certificaten omdat per saldo 400 certificaten worden ingekocht. Dit is minder van 5% van de aan het begin van het jaar uitstaande certificaten, zijnde 505 certificaten.

- Aan het begin van jaar drie staan er 9.700 certificaten uit. In dit jaar worden 300 certificaten uitgegeven en willen de heren Smid en Geerse 800 respectievelijk 200 certificaten verkopen. Per saldo moeten er derhalve 700 certificaten worden ingekocht. Dit is meer dan 5% van de aan het begin van het jaar uitstaande certificaten, zijnde 485 certificaten. De inkoopbeperking treedt als gevolg hiervan in werking. Ingevolge deze regeling worden 785 van de certificaten van de heren Smid en Geerse pro rata ingekocht in de verhouding van de in te kopen certificaten, zijnde 1:4 (200:800). Van de heer Smid worden in dit jaar 628 certificaten ingekocht en van de heer Geerse 157.

- Aan het begin van jaar vier staan er 9.215 certificaten uit en resteren er nog 215 (43 respectievelijk 172) certificaten om in te kopen van de heren Smid en Geerse. In dit jaar wil ook mevrouw Kort uitstappen met 600 certificaten en er worden 300 nieuwe certificaten uitgegeven. Omdat de inkoopbeperking in jaar 3 in werking is getreden, wordt het aantal in te kopen certificaten gesteld op 5% van het aantal uitstaande certificaten aan het begin van het derde jaar, het jaar waarin de inkoopbeperking in werking is getreden. In totaal zal het fonds derhalve 785 certificaten inkopen, zijnde 5% van het aan het begin van jaar 3 uitstaande certificaten vermeerderd met het in dit jaar uitgegeven aantal certificaten (300). De 785 in te kopen certificaten worden pro rata over de heren Smid en Geerse en mevrouw Kort verdeeld in de verhoudingen van de  resterende in te kopen certificaten per certificaathouder zijnde 43:172:600.

- Aan het begin van jaar vijf staan 8.730 certificaten uit en resteren 30 certificaten om in te kopen. In dit jaar worden geen certificaten uitgegeven. Het aantal in te kopen certificaten is minder dan 5% van het aan het begin van het jaar uitstaande certificaten zodat alle certificaten worden ingekocht. De regeling van de inkoopbeperking eindigt.

Aan het begin van jaar zes staan 8.700 certificaten uit. In dit jaar wil de heer Van Dijk en mevrouw Kroon 2.000 respectievelijk 1.000 certificaten verkopen. Dit is meer van 5% van het aan het begin van het jaar uitstaande certificaten, zijnde 435 certificaten. Er worden 435 certificaten in de verhouding 1:2 ingekocht (145 respectievelijk 290). Als er in de volgende jaren geen certificaten worden uitgegeven en er geen nieuwe toetreders zijn, worden er jaarlijks in dezelfde verhoudingen certificaten ingekocht. Na 7 jaar zullen alle door de heer Van Dijk en mevrouw Kroon ter inkoop aangeboden certificaten zijn ingekocht.

Nee, dit percentage is niet gegarandeerd.

Het percentage berekenen wij door het verwachte jaar dividend te delen op de huidige waarde van een certificaat. Een aanpassing in de waarde (koers) en/of voorschotdividend uitkering heeft invloed op het percentage.

Ook hier geldt dat rendementen behaald in het verleden, geen garantie bieden voor de toekomst.

Elke maand wordt de koers vast gesteld door de intrinsieke waarde van het fonds te bepalen en hier de fundingprovisie bij op te tellen.

 • Intrinsieke waarde: de waarde van de bezittingen van het fonds, verminderd met de schulden.
 • Fundingprovisie: eenmalige 3,0% van elke inleg

Om de koers te stabiliseren mag deze 2,5% naar boven of beneden worden aangepast. 

Wanneer wij uw storting voor het eind de maand hebben ontvangen, gaat uw belegging in op de eerste van de volgende maand.

Het voorschotdividend wordt iedere maand rond de zesde werkdag aan u uitgekeerd of herbelegd.

Dit willen wij graag uitleggen met een voorbeeld:

U maakt op 15 januari een bedrag over naar SynVest. Uw belegging gaat van start per 1 februari. U ontvangt vervolgens het voorschotdividend over de maand februari rond de zesde werkdag van de maand maart. Kiest u voor herbeleggen? Dat wordt dit bedrag in maart direct weer herbelegd.

De certificaten van het SynVest German RealEstate Fund en SynVest Dutch RealEstate Fund zijn vrij verhandelbaar. U kunt de belegging zelf aan iemand anders overdragen. Gebruik hiervoor het formulier ‘wijziging tenaamstelling’. Dit formulier is te vinden in het downloadcentrum onder het kopje 'overige'.  Aan het onderhands overdragen zijn geen kosten verbonden.

Het voorschotdividend wordt berekend door het verwachte jaar dividend per certificaat te delen door de huidige handelskoers van het certificaat. Deze berekening kan worden geïllustreerd met het volgende voorbeeld:

Voorbeeld Duits vastgoed:

Per certificaat wordt op jaarbasis € 282,- voorschotdividend uitgekeerd en de handelskoers van het certificaat is vastgesteld op € 4.550,- Het voorschotdividend rendement bedraagt dan:

€ 282,- / € 4.550,- x 100% = 6,2% nominaal per jaar.

NOTE: Per 1 april 2020 is het voorschotdividend verlaagt naar 4% ivm de veranderde situatie in de markt veroorzaakt door het Corona virus

Wij kopen geen objecten met grote leegstand. Het kan voorkomen dat hiervan wordt afgeweken omdat het object op zichzelf goed is en wij de kans groot achten dat de leegstand binnen afzienbare tijd verhuurd zal worden. Overigens is het in Duitsland gebruikelijk dat er uitsluitend betaald wordt voor het deel van het vastgoed dat verhuurd is. Voor leegstand wordt dan ook niet betaald. Daarom kan het soms aantrekkelijk zijn een object te kopen, als de leegstand verhuurd is stijgt het rendement. De leegstand was immers gratis.

SynVest is als beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen aan de fiscus. Deze belasting is voor inwoners van Nederland te verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Ik ben nieuwe klant

Bent u een nieuwe klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw initialen, achternaam en geboortedatum

Het is ook mogelijk om een account aan te maken via mijnsynvest

Ik ben bestaande klant

Bent u een bestaande klant, dan kunt het deelnamebedrag overmaken via:

 • IBAN: NL02ABNA0605822948
 • Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
 • Onder vermelding van: uw contractnummer van SynVest (te vinden in mijnsynvest)

Het is ook mogelijk om een extra storting te doen via mijnsynvest

Wilt u uw belegging (of een deel hiervan) verkopen? Dit kan via mijnsynvest.

Let op: aan de verkoop zijn kosten en een uitstaptermijn verbonden

Uitstapkosten

De uitstapkosten bedragen na 3 jaar 2,5%. Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging. Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. Deze kosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder. De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%.

Uitstaptermijn

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een maximale uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om uitbetaling te realiseren. De uitstaptermijn is tot en met 100.000 euro: 3 kalendermaanden, van 100.000 tot 500.000 euro: maximaal 6 kalendermaanden en vanaf 500.000 euro is dit maximaal 12 kalendermaanden.

Beleggen in vastgoed is een lange termijn belegging.

Door de hoge aankoopkosten (bijvoorbeeld makelaarscourtage, acquisitie- en selectiekosten, overdrachtsbelasting) zijn we genoodzaakt de eerste drie jaar hogere uitstapkosten in rekening te brengen. De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder.

De uitstapkosten zijn in jaar 1: 9%, jaar 2: 7% en in jaar 3:5%. Na 3 jaar zijn de uitstapkosten altijd 2,5%.

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteren we een uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, wij vastgoed moeten verkopen om u te kunnen uitbetalen.

De uitstaptermijn is tot en met 100.000 euro: 3 kalendermaanden, van 100.000 tot 500.000 euro: 6 kalendermaanden en vanaf 500.000 euro is dit 12 kalendermaanden.

Het bedrag dat wij per maand uitkeren per certificaat aan voorschotdividend is niet gekoppeld aan de koers. Dit bedrag is namelijk gebaseerd op het directe rendement (huuropbrengsten minus de kosten). Omdat wij het voorschotdividend in een percentage van de koers uitdrukken daalt het percentage als de koers stijgt.

                                         koers                        voorschotdividend (voor belasting)                            % voorschotdividend

Situatie 1                    4.400 euro                              296,04 euro                                                                    6,7%

Situatie 2                    4.500 euro                              296,04 euro                                                                    6,6%    

Feb 2019                    4.550 euro                              282,- euro                                                                        6,2% 

SynVest hanteert voor dit fonds de forward pricing methodiek. Forward pricing houdt in dat u toe- en uittreedt tegen een handelskoers welke wordt vastgesteld na de periode waarin u een in- of verkoop order opgeeft.

Deze periode eindigt voor de SynVest fondsen op de laatste handelsdag van iedere maand om 16.00. De geldende handelskoers wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per de eerste handelsdag (van de volgende maand). De intrinsieke waarde en de handelskoers worden uiterlijk op de vijfde werkdag van iedere maand vastgesteld en op de website in de factsheet gepubliceerd.

De in de factsheet opgenomen intrinsieke waarde en handelskoers zijn historische gegevens en zijn derhalve slechts een indicatie van de handelskoers waartegen u toe- of uittreedt.

Elk jaar wordt aan het begin van jaar het voorschotdividend vastgesteld. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van onder andere:

 • De verwachte groei van de portefeuille en de daarbij behorende rendementen
 • De verwachte huuropbrengsten
 • De verwachte onderhoudskosten
 • De beheerkosten 

Het (extra) bedrag is binnen elke werkdagen zichtbaar. De belegging/ deelname is de dag na de prolongatie in mijnsynvest zichtbaar, onder de tab transacties (prolongatie is op de vijfde werkdag van de nieuwe maand).

 

Vanaf een belegging van € 5.000 kunt u er voor kiezen om het voorschotdividend maandelijks te laten uitkeren.

Dit kunt u zelf aanpassen in mijnsynvest:

 • Ga naar mijnsynvest en login
 • Klik op het contractnummer van uw belegging in het overzicht
 • In het tabblad 'algemeen/wijzigen' kunt dit aanpassen

Het fondsrendement wordt berekend over het gemiddelde eigen vermogen van het fonds. Dus het gemiddelde van het eigen vermogen per 1 januari en 31 december. Het rendement van een belegger wordt berekend over de inleg van de belegger. Het verschil zit dus in de mutatie van het eigen vermogen. Zeker bij het SynVest Dutch RealEstate Fund, waar het eigen vermogen toeneemt, kan dit dus tot gevolg hebben dat het fondsrendement hoger is ten opzichte van het rendement van de belegger. Alleen wanneer het eigen vermogen van het fonds aan het begin en aan het eind van het jaar gelijk was geweest, dan was het fondsrendement vrijwel gelijk geweest aan het rendement van de belegger. 

Het gebruik van leverage (hefboomfinanciering) is een investeringsstrategie waarbij leningen worden gebruikt om het potentiële rendement op het eigen vermogen te verhogen. De hefboomfinanciering wordt gecreëerd door naast eigen vermogen een investering met leningen te financieren. Het resultaat is een vermenigvuldiging van de potentiële opbrengsten van het door de beleggers ingelegde geld. Tegelijkertijd vermenigvuldigd de hefboomfinanciering ook het potentiële neerwaartse risico.

De vastgoedfondsen van SynVest maken gebruik van een hefboomwerking. In plaats van alleen certificaten (eigen vermogen) uit te geven, trekken de SynVest fondsen leningen aan bij bijvoorbeeld banken (vreemd vermogen) om in vastgoed te investeren. Het doel van het gebruik van de leningen is een hefboomwerking waarbij het rendement op het eigen vermogen wordt vergroot. Daarnaast biedt het financieren met leningen de mogelijkheid een grotere portefeuille samen te stellen met een betere risicospreiding. De mate waarin een vastgoedfonds van SynVest gebruik maakt van een hefboom kunt u lezen in het betreffende prospectus in de paragraaf “Beleggingsstrategie”.

Voorbeelden

Met het navolgende voorbeeld kan de hefboomwerking worden geïllustreerd. Er wordt uitgegaan van twee fondsen met een eigen vermogen van EUR 50 mln. Het eerste fonds heeft geen hefboom en financiert het vastgoed alleen met eigen vermogen. Het tweede fonds heeft een hefboom van 50% en financiert het vastgoed met evenveel eigen als vreemd vermogen. Beide fondsen beleggen in vergelijkbaar vastgoed met een gemiddelde koopprijs van EUR 5 mln. Het gemiddeld aanvangsrendement bedraagt 8% en de gemiddelde kosten bedragen 40% van de huurinkomsten.

In de voorbeelden wordt berekend wat het directe rendement en het indirecte rendement is van beide voorbeeldfondsen voor de gevallen waarin de waarde van het vastgoed gelijk blijft, met 10% in waarde stijgt en 10% in waarde daalt. Het directe rendement is het resultaat dat kan worden uitgekeerd aan de beleggers. Het indirecte rendement betreft de waarde ontwikkeling van het vastgoed.

 

 1. Fonds zonder hefboom

Het totaal te beleggen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen, EUR 50 mln. Met dit bedrag worden door het fonds tien panden gekocht.

 

Eigen vermogen

50.000.000

 

 

Vreemd vermogen

-

 

 

Totaal vastgoedbeleggingen

50.000.000

 

 

 

 

Geen waarde mutatie

+10%

-10%

Jaarlijkse huurinkomsten

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Kosten

-/-1.600.000

-/-1.600.000

-/-1.600.000

Rentelasten

-

-

-

Resultaat voor waarde mutatie

2.400.000

2.400.000

2.400.000

Waarde mutatie vastgoed

-

5.000.000

-/-5.000.000

Resultaat

2.400.000

7.400.000

-/-2.600.000

 

Direct rendement

4,8%

4,8%

4,8%

Totaal rendement

4,8%

14,8%

-5,2%

 

 1. Fonds met hefboom

Het totaal te beleggen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen vermeerderd met  een even groot bedrag aan vreemd vermogen. Het totaal te beleggen vermogen bedraagt derhalve EUR 100 mln. Met dit vermogen worden door het fonds twintig panden gekocht. De rente op de leningen in dit voorbeeld bedraagt 3,6%.

 

Eigen vermogen

50.000.000

 

 

Vreemd vermogen

50.000.000

 

 

Totaal vastgoedbeleggingen

100.000.000

 

 

 

 

Geen waarde mutatie

+10%

-10%

Jaarlijkse huurinkomsten

8.000.000

8.000.000

8.000.000

Kosten

-/-3.200.000

-/-3.200.000

-/-3.200.000

Rentelasten

-/-1.800.000

-/-1.800.000

-/-1.800.000

Resultaat voor waarde mutatie

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Waarde mutatie vastgoed

 

10.000.000

-/-10.000.000

Resultaat

 

13.000.000

-/-7.000.000

Direct rendement

6%

6%

6%

Totaal rendement

6%

26%

-/-14%

Uit de voorbeelden komt naar voren dat de portefeuille van het fonds met hefboom groter is en dat het resultaat wordt versterkt door de hefboomfinanciering. Dit geldt voor zowel het positieve als negatieve resultaat. De potentiële opbrengsten nemen toe maar tevens de risico’s. 

Hoe werkt de inkoopregeling?

De vastgoedfondsen van SynVest kopen op verzoek certificaten van certificaathouders in. Om te voorkomen dat het fonds in gevaar komt als gevolg van een te groot aantal inkooporders, wordt de inkoop van certificaten beperkt tot 5% per jaar. Door deze inkoopbeperking is het mogelijk dat een certificaathouder voor een langere periode, bijvoorbeeld meer dan tien jaar, de certificaten niet (volledig) aan het fonds kan verkopen.

Teneinde de certificaathouders gelijk te behandelen gedurende de periode waarin niet alle certificaten kunnen worden ingekocht, worden de inkooporders in deze periode pro rata verwerkt. Voor een volledige uiteenzetting van de regeling wordt verwezen naar het prospectus. In het volgende gestileerde voorbeeld wordt geïllustreerd hoe de inkoopregeling onder verschillende omstandigheden werkt.

Voorbeeld

In het voorbeeld is het uitgangspunt een situatie waarbij het fonds 10.000 certificaten uit heeft staan aan het begin van het eerste jaar.

- In het eerste jaar worden 150 certificaten uitgegeven. Mevrouw Willemse wil in dit jaar 50 certificaten verkopen. Het fonds zal zonder beperkingen overgaan tot inkoop van de certificaten van mevrouw Willemse.

- Aan het begin van jaar twee staan 10.100 certificaten uit. In dit jaar worden 200 certificaten uitgegeven aan nieuwe beleggers en willen de heren Pieterse en Janssen ieder 300 certificaten verkopen, in totaal 600 certificaten. Dit is meer dan 5% van de uitstaande certificaten aan het begin van het jaar maar er zijn in dit jaar ook 200 certificaten uitgegeven. Het fonds zal zonder beperkingen overgaan tot inkoop van de certificaten omdat per saldo 400 certificaten worden ingekocht. Dit is minder van 5% van de aan het begin van het jaar uitstaande certificaten, zijnde 505 certificaten.

- Aan het begin van jaar drie staan er 9.700 certificaten uit. In dit jaar worden 300 certificaten uitgegeven en willen de heren Smid en Geerse 800 respectievelijk 200 certificaten verkopen. Per saldo moeten er derhalve 700 certificaten worden ingekocht. Dit is meer dan 5% van de aan het begin van het jaar uitstaande certificaten, zijnde 485 certificaten. De inkoopbeperking treedt als gevolg hiervan in werking. Ingevolge deze regeling worden 785 van de certificaten van de heren Smid en Geerse pro rata ingekocht in de verhouding van de in te kopen certificaten, zijnde 1:4 (200:800). Van de heer Smid worden in dit jaar 628 certificaten ingekocht en van de heer Geerse 157.

- Aan het begin van jaar vier staan er 9.215 certificaten uit en resteren er nog 215 (43 respectievelijk 172) certificaten om in te kopen van de heren Smid en Geerse. In dit jaar wil ook mevrouw Kort uitstappen met 600 certificaten en er worden 300 nieuwe certificaten uitgegeven. Omdat de inkoopbeperking in jaar 3 in werking is getreden, wordt het aantal in te kopen certificaten gesteld op 5% van het aantal uitstaande certificaten aan het begin van het derde jaar, het jaar waarin de inkoopbeperking in werking is getreden. In totaal zal het fonds derhalve 785 certificaten inkopen, zijnde 5% van het aan het begin van jaar 3 uitstaande certificaten vermeerderd met het in dit jaar uitgegeven aantal certificaten (300). De 785 in te kopen certificaten worden pro rata over de heren Smid en Geerse en mevrouw Kort verdeeld in de verhoudingen van de  resterende in te kopen certificaten per certificaathouder zijnde 43:172:600.

- Aan het begin van jaar vijf staan 8.730 certificaten uit en resteren 30 certificaten om in te kopen. In dit jaar worden geen certificaten uitgegeven. Het aantal in te kopen certificaten is minder dan 5% van het aan het begin van het jaar uitstaande certificaten zodat alle certificaten worden ingekocht. De regeling van de inkoopbeperking eindigt.

Aan het begin van jaar zes staan 8.700 certificaten uit. In dit jaar wil de heer Van Dijk en mevrouw Kroon 2.000 respectievelijk 1.000 certificaten verkopen. Dit is meer van 5% van het aan het begin van het jaar uitstaande certificaten, zijnde 435 certificaten. Er worden 435 certificaten in de verhouding 1:2 ingekocht (145 respectievelijk 290). Als er in de volgende jaren geen certificaten worden uitgegeven en er geen nieuwe toetreders zijn, worden er jaarlijks in dezelfde verhoudingen certificaten ingekocht. Na 7 jaar zullen alle door de heer Van Dijk en mevrouw Kroon ter inkoop aangeboden certificaten zijn ingekocht.

Door de statuswijziging van een open-end naar een closed-end beleggingsinstelling is de verplichting van het Fonds tot inkoop en uitgifte van certificaten komen te vervallen.

De handel in certificaten kan via NPEX of onderhands.

Op verzoek van de RNHB Hypotheekbank (FGH Bank) wordt het gehele dividend gebruikt voor extra aflossing. Op basis van de Leningsvoorwaarden hebben zij de mogelijkheid om dit op te eisen.

Doordat de markt van commercieel vastgoed in Nederland en de verwachtingen daaromtrent niet binnen afzienbare termijn zouden verbeteren zag het SynVest RealEstate Fund geen mogelijkheid meer om onbeperkt Certificaten in te kopen. Het Fonds kon derhalve niet langer voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan een open-end beleggingsinstelling. In overleg met de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) is de status van het Fonds per 1 oktober 2012 gewijzigd naar een closed-end beleggingsinstelling.

Op 20 september 2022 heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag aangegeven dat ze voornemens zijn om in het belastingplan 2024 op te nemen dat het direct beleggen in vastgoed niet meer via een FBI-regime zou kunnen. De Fiscale BeleggingsInstelling, ofwel FBI, maakt het mogelijk dat als percentage voor de vennootschapsbelasting, 0% gehanteerd kan worden.

 

Voor SynVest wordt het FBI-regime nu toegepast op SynVest Dutch RealEstate Fund N.V. en SynVest RealEstate Fund N.V.. Deze 2 fondsen zouden mogelijk dus per 1-1-2024 niet meer gebruik kunnen maken van het FBI-regime en derhalve de dan geldende vennootschapsbelastingtarieven moeten toepassen.

 

Voor de participanten in SynVest German RealEstate Fund N.V. hebben de voorgestelde wijzigingen geen invloed, aangezien voor dit fonds het FBI-regime niet van toepassing is.

 

Tot nu toe zijn plannen gepresenteerd die nog uitgewerkt dienen te worden, het is dus nog onzeker of dit voorstel ook doorgaat. In ieder geval heeft het nog geen effect voor het restant van 2022 en 2023 en zal het ook geen effect hebben op het rendement van de fondsen in 2022 en 2023. We doen er alles aan om het Kabinet ervan te overtuigen dat dit de belangen van veel particuliere beleggers kan schaden die via een FBI Fonds in Vastgoed beleggen. Dit doen we onder andere via onze branche vereniging Forumvast waar onze vastgoed directeur secretaris is.

 

We blijven de plannen van het kabinet nauwgezet volgen en analyseren wat deze ongewenste maatregel voor effect zou kunnen hebben op het rendement van de betreffende Fondsen en we doen er alles aan om onze participanten te beschermen tegen de mogelijk negatieve gevolgen van deze plannen.  

Veelgestelde vragen van klanten

Dit kan verschillende oorzaken hebben.

 • Het e-mailadres is niet bij ons bekend
  Gebruikt u wel het juiste e-mailadres? Mogelijk heeft u een ander e-mailadres bij ons opgegeven
 • Het wachtwoord is niet juist
  Misschien bent u uw wachtwoord vergeten. U kunt dan eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik op 'wachtwoord vergeten' en vul uw e-mailadres is.
 • Uw browsergeschiedenis
  Verwijder uw browsergeschienis en probeer daarna opnieuw in te loggen

Loopt u tegen andere problemen aan? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 -23 51 490 of per e-mail via info@synvest.nl

Heeft u al in de spam/ongewenste mailbox gekeken? Afhankelijk van de instellingen van uw computer kan de mail daar terecht zijn komen.

Als u probeert in te loggen en u ziet niets of u ziet uw gegevens niet, dan zijn er een aantal dingen die u kunt proberen:

 • Maakt u gebruik van automatisch inloggen? Log dan uit (rechts boven op mijnsynvest) en log opnieuw in.
 • Verwijder de cookies en geschiedenis van uw brouwser, log uit en log opnieuw in
 • Probeer het in een ander brouwser (Internet Explorer, Google Chroom, Microsoft Edge, Firefox etc.)
 • Logt u in met het e-mailadres wat bekend is bij SynVest of logt u in met een ander e-mailadres. Het is alleen mogelijk om in te loggen met het e-mailadres dat bekend is bij SynVest.

U kunt eenvoudig zelf uw maandbedrag aanpassen in mijnsynvest:

 1. Ga naar mijnsynvest en login
 2. Klik op 'overzicht' dat rechts naast de belegging staat waarvan uw de maandelijkse inleg wilt aanpassen. U kunt ook op het contractnummer klikken.
 3. Klik vervolgens op het tabblad 'Algemeen/wijzigen'. 
 4. Hier kunt u uw maandbedrag aanpassen.

Het (extra) bedrag is binnen elke werkdagen zichtbaar. De belegging/ deelname is de dag na de prolongatie in mijnsynvest zichtbaar, onder de tab transacties (prolongatie is op de vijfde werkdag van de nieuwe maand).

 

Heeft u een klacht? Lees hier meer over onze klachtenprocedure. 

Wanneer u een bedrag overmaakt naar SynVest dan stort u dit bedrag op de bankrekening van de Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen (STAK). De STAK staat los van SynVest dus wanneer SynVest failliet zou gaan, heeft dit geen gevolgen voor uw inleg.

Er zijn twee opties:

 1. De erfgenamen nemen de belegging NIET over en verkopen hem aan het fonds. De kosten zijn 2,5% van de waarde van de belegging bij verkoop.
 2. De erfgenamen nemen de belegging WEL over. Zodra wij de noodzakelijke documenten hebben ontvangen wordt de tenaamstelling kosteloos gewijzigd. Indien men na de wijziging van de tenaamstelling toch uiteindelijk kiest om te verkopen en zijn verkoopkosten 2,5% of hoger. Dit is afhankelijk van hoeveel jaar geleden de stortingen zijn gedaan.

  Bij https://synvest.nl/over-synvest/veelgestelde-vragen onder de rubriek het desbetreffende fonds staat meer informatie vermeld over de verkoop van deze certificaten. Uiteraard staat dit in het prospectus ook beschreven.

U kunt uw bankrekeningnummer eenvoudig wijzigen in mijnsynvest

De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een AFM vergunning

Wanneer u een Apple computer heeft kan het lijken dat de bijlage ontbreekt bij een e-mail. Deze is echter wel mee verstuurd. 

Op deze manier kunt u de bijlage openen:

1) open de betreffende e-mail 

2) ga in het menu naar 'archief' en selecteer 'bewaar bijlage'. Wanneer u de bijlage opslaat in een map naar keuze kunt u de bijlage openen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490