SynVest Fund Management B.V., hierna te noemen "SynVest", besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. SynVest behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. SynVest garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

SynVest is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door SynVest of door u aan SynVest middels een website van SynVest of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt SynVest geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens SynVest. SynVest kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. SynVest aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

E-mail berichten

Onze e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien een e-mailbericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen en om het bericht en eventuele kopieën hiervan te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit e-mailbericht en/of deze informatie is niet toegestaan; indien dit gebeurt, kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen.

SynVest Fund Management BV is als beheerder ingeschreven in het register van de AFM en is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 32106705 in Amsterdam.
SynVest werkt op basis van excecution only. SynVest geeft geen advies