SynVest Fund Management B.V., hierna te noemen "SynVest", besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. SynVest behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. SynVest garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

SynVest is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door SynVest of door u aan SynVest middels een website van SynVest of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt SynVest geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens SynVest. SynVest kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. SynVest aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

E-mail berichten

SynVest garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. SynVest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. SynVest staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunt u op geen enkele wijze rechten ontlenen.