Gedragslijnen inzake Duurzaamheid

Wij streven ernaar om bij te dragen aan een goede financiële toekomst van onze beleggers. Onze organisatie is erop gericht om het aan ons toevertrouwde vermogen te beheren, te beschermen en in waarde te laten toenemen. Wij willen deze doestellingen op verantwoordelijke wijze bereiken zonder schade te veroorzaken aan anderen, de samenleving als geheel, of het milieu.

Beleggers in onze fondsen mogen erop vertrouwen dat wij handelen in hun belang. Wij geloven dat het in het belang is van onze beleggers is om rekening te houden met de duurzaamheidsrisico’s en dat dit belang in de toekomst zal toenemen. Door nieuwe wetgeving en bewustwording in de maatschappij alsmede de transitie naar een duurzame economie, zullen steeds meer en hogere eisen worden gesteld ter zake van duurzaamheid. Indien met deze ontwikkeling geen rekening wordt gehouden in het beleggingsbeleid, dan zullen beleggingen in de toekomst mogelijk minder courant worden en daarmee in waarde afnemen. Wij streven ernaar om de integratie van de duurzaamheid in het beleggingsbeleid te verbeteren, rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen in de transitie naar een duurzame economie.

Het beleggingsbeleid voldoet echter nog niet aan de Europese criteria voor duurzaam beleggen als bedoeld in Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

De belangrijkste beleggingscategorie van onze fondsen betreft vastgoed. Voor vastgoedbeleggers is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Duurzaam vastgoed is waarde bestendiger en levert naar verwachting een hoger rendement op, voor onze beleggers, huurders, milieu én maatschappij. Energiezuiniger vastgoed is beter verhuurbaar en couranter.

Duurzaamheid is ook niet langer vrijblijvend. Het energieverbruik van panden wordt onder andere inzichtelijk gemaakt door het Europese energielabel. Vanaf 2030 moeten kantoorpanden bijvoorbeeld minimaal een A-Label hebben. Bovendien worden de normen waaraan het vastgoed moet voldoen om een A-Label te verkrijgen herzien en steeds hoger. Het is dus noodzakelijk dat het vastgoed niet alleen bij aankoop voldoet aan de geldende normen maar ook in de toekomst aan de wijzigende normen kan voldoen.

Duurzaamheid is echter meer dan besparen van energie. Vastgoed moet met de tijd mee kunnen gaan en functioneel courant blijven onder veranderende omstandigheden. Vastgoed moet ook in deze zin bestendig zijn. In ons beleggingsbeleid streven wij derhalve naar een vastgoedportefeuille welke, eenvoudige gesteld, toekomstbestendig is.

Ongunstige effecten van het beleggingsbeleid op de duurzaamheidsfactoren worden niet in aanmerking genomen
Wij nemen bij het uitvoeren van het beleggingsbeleid de ongunstige effecten op de door de EU-criteria vastgestelde duurzaamheidsfactoren niet in acht. SynVest heeft hiervoor gekozen omdat het niet eenvoudig om met een redelijke mate van zekerheid de effecten van het beleggingsbeleid op duurzaamheidsfactoren vast te stellen en SynVest geen specifieke prioriteit geeft aan duurzaamheidsfactoren boven andere factoren welke van belang zijn bij het beheren van het vermogen van onze beleggers.

Duurzaamheidsoverwegingen in het beloningsbeleid
De wijze waarop medewerkers van SynVest rekenschap geven van de beheersing van duurzaamheidsrisico’s is een criterium voor de toekenning van beloning. Adequate beheersing van duurzaamheidsrisico’s kan mede grondslag geven aan de toekenning van beloningen, en omgekeerd kan een tekortkoming op dit vlak reden zijn om beloningen niet toe te kennen of terug te vorderen.