Hoe wordt uw inleg bij SynVest meer waard? Wat is nu eigenlijk uw rendement? Voor sommige is dit gesneden koek en voor anderen zeker geen dagelijkse kost. Daarom leggen we graag uit hoe het zit met termen als koersontwikkeling, voorschotdividend, fondsrendement en uw beleggersrendement.

Uw inleg en certificaten

Het begint met uw inleg en daar krijgt u certificaten voor terug. Een certificaat is een recht van deelname dat is verbonden met een aandeel in het fonds. Met een certificaat participeert u in het fonds. De waarde van het certificaat wordt ook wel de koers van het certificaat genoemd en kan omhoog en omlaag, de zogenaamde koersontwikkeling. Voor beleggers is het natuurlijk prettig als er sprake is van koerswinst zodat bij de verkoop van certificaten de waarde boven de oorspronkelijke inleg ligt.

De koers van uw certificaten wordt steeds op de vijfde of zesde werkdag van de maand bekend gemaakt en is te vinden in de factsheet. Op de website vindt u dit terug onder ‘downloads’ waar u de factsheet van uw fonds kunt bekijken. U ziet hier bijvoorbeeld dat de koers van het SynVest Dutch RealEstate Fund sinds de oprichting in 2020 van € 50 naar € 54,50 is gestegen ten tijde van de publicatie van dit artikel. Voor het SynVest German RealEstate Fund is de koers sinds 2012 van € 40 naar € 45,25 gestegen.

De koersontwikkeling

De koersontwikkeling heeft voor alle participanten een ander effect op de waarde van hun belegging. Dat heeft te maken met het moment van instappen, het wel of niet bijstorten en al dan niet herbeleggen van het dividend. Daarom wordt uw beleggersrendement individueel berekend. Het beleggersrendement is te zien in uw persoonlijk account op MijnSynVest. In het kader staat uitgelegd hoe u dit kunt vinden in het klantportaal. Later meer over het beleggersrendement.

Ter illustratie een paar voorbeelden:

  • Iemand die vanaf dag één in 2020 meedoet met het SynVest Dutch RealEstate Fund en certificaten voor € 50 per stuk heeft ingekocht, heeft bij het verschijnen van dit artikel in 2023 bij een koers van € 54,50 een positieve koersontwikkeling van 9% behaald. Daarbij komt uiteraard nog het dividend rendement.
    • Iemand anders die twee jaar later in januari 2022 is ingestapt tegen de toen geldende koers van € 54 per certificaat, heeft bij het verschijnen van dit artikel in 2023 een koerswinst van 1% behaald. Ook hier los van het (uitgekeerde) dividend rendement.
    • Wie in 2012 in het SynVest German RealEstate Fund is ingestapt bij een koers van € 40 per certificaat en vandaag de dag nog steeds participeert, heeft met de certificaten van het eerste uur een koerswinst van ruim 13% (los van het dividend) behaald.

De koersontwikkeling die mede het totale beleggersrendement bepaalt, wordt dus berekend op basis van de koers van de certificaten bij toetreding in verhouding tot de koers die gepubliceerd staat in de meest recente factsheet van het fonds waarin wordt deelgenomen. De koersontwikkeling per certificaat wordt verzilverd op het moment dat u uw certificaten verkoopt.

Een participant die later extra bijstort op een bestaand contract, ontvangt daarvoor certificaten vanaf die datum. Deze certificaten maken een andere koersontwikkeling door dan de certificaten die reeds in het contract zaten. In MijnSynVest wordt automatisch berekend hoe hoog uw totale beleggersrendement is op het gehele contract.

Het voorschotdividend

Op de certificaten wordt in twaalf termijnen een voorschotdividend uitgekeerd. U kunt er voor kiezen het voorschotdividend te laten uitkeren en anders worden deze bijgeschreven bij uw inleg. Dividend is de winstuitkering van het fonds aan de participanten.

Een voorschotdividend is een uitkering van de verwachte winst van het fonds. Vandaar de naam voorschotdividend. Het percentage van het voorschotdividend wordt door de directie van SynVest bepaald. De vaststelling van het percentage vindt meestal plaats bij de aanvang van een nieuw jaar maar het kan ook gedurende het jaar worden bijgesteld. De hoogte hangt samen met de verwachtingen omtrent de winst van het fonds.

Het fondsrendement

Het fondsrendement van een bepaald jaar wordt berekend op basis van het resultaat afgezet tegen het gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds over dat hele jaar.

  • Het resultaat van het fonds bestaat uit het directe rendement en het indirecte rendement. Het directe rendement bestaat uit de totale huuropbrengsten van het vastgoed minus de kosten die gemaakt zijn in dat jaar. Het indirecte rendement is de waardestijging of -daling van het vastgoed in het fonds.
  • De gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds wordt berekend door de stand van de intrinsieke waarde op 1 januari en op 31 december te middelen. De intrinsieke waarde is de waarde van het vastgoed minus de schulden. De grondslagen waarop de intrinsieke waarde wordt bepaalt, staat vast en is beschreven in het prospectus van het fonds.

    Een rekenvoorbeeld met fictieve getallen maakt dit inzichtelijk. Stel, op 1 januari is de intrinsieke waarde van het fonds 1000 en op 31 december van datzelfde jaar is de intrinsieke waarde 2000. Dan is dan is de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds 1500. Datzelfde jaar is het resultaat van het directe en indirecte rendement in totaal op 100 uitgekomen. Het fondsrendement is dan (100 gedeeld door 1500) 6,6%. Het is van belang te realiseren dat dit fondsrendement niet noodzakelijkerwijs aansluit met het beleggersrendement dat u behaalt. Het beleggersrendement is voor iedere participant anders. Zoals onder het kopje koersresultaat is uiteengezet, is het beleggersrendement dat u behaalt afhankelijk van (onder meer) het moment waarop u bent ingestapt.

Vaststelling van de koers

Voortbordurend op het rekenvoorbeeld van hierboven laten we meteen zien hoe de koers wordt vastgesteld. Stel dat in het jaar van het rekenvoorbeeld hierboven het voorschotdividend op 4% is vastgesteld, dan blijft een surplus van 2,6% over ten opzichte van het fondsrendement. Dit surplus wordt verrekend met de koers van uw certificaten en ziet u dus terug in een waardestijging van uw belegging.

Andersom kan ook, als het fondsrendement onder het voorschotdividend uitkomt, dan daalt de koers van uw certificaten. De koers wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de intrinsieke waarde van het fonds op de vijfde of zesde werkdag van de maand gepubliceerd in de factsheet.

De directie van SynVest heeft conform het prospectus de mogelijkheid om in een bandbreedte van 2,5% ten opzichte van de intrinsieke waarde, de koers vast te stellen. Bij kleine verschillen tussen het voorschotdividend en het fondsrendement blijft de koers onveranderd. Hierdoor kan de koers stabiel groeien.

Wat is het beleggingsrendement bij SynVest?

Samengevat bestaat uw beleggersrendement bij SynVest uit twee delen. Allereerst ontvangt u een percentage van de verwachte winstdeling uitgekeerd in een maandelijks voorschotdividend. Daarbij maakt de koers van uw certificaten een ontwikkeling door gedurende uw deelname en verzilvert u op een dag uw individueel vast te stellen koerswinst. In het geval van vastgoedbeleggingen geldt dat over het algemeen de aanhouder wint, zonder dat resultaten uit het verleden garant staan voor de toekomst.