Een aanmerkelijk belang betekent dat een individu of entiteit een significant belang heeft in een bedrijf, wat vaak wordt beschouwd als een belangrijk aandeelhouderschap of zeggenschap. Het concept van een aanmerkelijk belang is van belang in fiscale contexten, waarbij specifieke regels van toepassing zijn op de belastingheffing op inkomsten die voortvloeien uit dergelijke belangen.

Een aanmerkelijk belang wordt doorgaans gedefinieerd als het bezitten van minimaal 5% van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. Dit criterium kan ook van toepassing zijn op een specifiek soort aandelen, zelfs als het bezit minder dan 5% van het totale aandelenkapitaal van de onderneming vertegenwoordigt. Bovendien kan een aanmerkelijk belang ook voortkomen uit het bezitten van een minimumpercentage van het stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag.

Voorbeelden van entiteiten waarin een aanmerkelijk belang kan worden gehouden, zowel binnenlands als buitenlands, zijn:

  • Naamloze vennootschap (nv)
  • Besloten vennootschap (bv)
  • Commanditaire vennootschap (cv)
  • Limited (Ltd)
  • Aktiengesellschaft (Ag)

Het identificeren van een aanmerkelijk belang is essentieel voor belastingdoeleinden, omdat inkomsten die voortvloeien uit dergelijke belangen vaak specifieke belastingtarieven en regels hebben die verschillen van andere vormen van inkomsten.

In het kader van belastingheffing is het belangrijk om zorgvuldig te begrijpen of een individu of entiteit voldoet aan de criteria voor een aanmerkelijk belang, aangezien dit van invloed kan zijn op de verplichtingen en voordelen met betrekking tot belastingen en andere wettelijke verplichtingen. Het is raadzaam om bij het beoordelen van een dergelijke situatie professioneel advies in te winnen om te zorgen voor volledige naleving van de geldende wet- en regelgeving.

Relevante informatie:

Bron: Belastingdienst aanmerkelijk belang

Wat zijn aandelen?

Terug