Disclaimer

Algemeen

Het gebruik van de website van SynVest is onderworpen aan de hierna omschreven voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden en beperkingen.

SynVest is gevestigd aan de Kuiperbergweg 50, 1101 AG Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32106705. SynVest is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Het BTWnummer van SynVest is 8141.26.893.B01.

Inhoud van de website

SynVest heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en heeft daarbij gebruik gemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. SynVest garandeert echter niet dat deze website altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze website kan zonder nadere aankondiging door SynVest worden gewijzigd. SynVest wijst iedere aansprakelijkheid terzake nadrukkelijk van de hand.

Informatie op deze website

De op of via deze website aangeboden informatie is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gezien als advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. SynVest aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de mate van geschiktheid van een bepaalde participatie in een beleggingsfonds van SynVest voor een (potentiële) klant, noch voor de financiële, boekhoudkundige of fiscale gevolgen van een participatie voor (potentiële) klanten van SynVest.

Externe links

Op deze website kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door SynVest niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. SynVest wijst iedere aansprakelijkheid terzake nadrukkelijk van de hand.

Auteursrechten

SynVest behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze website.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SynVest de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Toepassingsgebied

De activiteiten van SynVest richten zich uitsluitend op in Nederland gevestigde (rechts)personen. De producten van SynVest worden uitdrukkelijk niet aangeboden aan personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (V.S.). Indien u als een zogenaamde ‘US Person’ kunt worden aangemerkt, is het niet mogelijk om producten van SynVest af te nemen. De inhoud van deze website kan niet worden aangemerkt als een aanbod of uitnodiging voor US Persons om effecten te verwerven of als een uitnodiging om effecten te verkopen of enig ander product af te nemen. Een ‘US Person’ wordt in zijn algemeenheid gedefinieerd als een natuurlijke persoon die woonachtig is dan wel gedurende langere tijd verblijft in de V.S. en/of elke (juridische) entiteit of organisatie, die is georganiseerd in de V.S. of volgens de wetgeving van de V.S. is opgericht. Ook staatsburgers van de V.S. (‘US Citizens’), die woonachtig zijn buiten de V.S. kunnen onder omstandigheden worden aangemerkt als US Person.

Toepasselijk recht

Op de dienstverlening van SynVest is Nederlands recht van toepassing.

Klachtenprocedure

Lees hier over de klachtenprocedure van SynVest. 

Bel ons

Mail ons

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK