De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke Nederlandse overheidsinstantie die toezicht houdt op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen die actief zijn op de financiële markten in Nederland. Deze markten omvatten onder meer de markten voor sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM heeft als primair doel het bevorderen van een ordelijk en transparant marktproces, het handhaven van eerlijke verhoudingen tussen marktpartijen en het beschermen van de belangen van consumenten.

Belangrijke functies en taken van de AFM zijn:

Toezicht en handhaving

De AFM houdt toezicht op financiële marktpartijen zoals banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, financiële adviseurs en pensioenfondsen. Op deze manier zorgt de AFM ervoor dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving en voldoen aan de vereiste normen voor integriteit, transparantie en zorgvuldigheid.

Vergunningverlening

De AFM verleent vergunningen aan financiële instellingen en dienstverleners die actief willen zijn op de Nederlandse financiële markten. Voor het verkrijgen van een vergunning moeten deze instellingen voldoen aan strenge eisen met betrekking tot deskundigheid, betrouwbaarheid en financiële stabiliteit.

Informatieverstrekking en consumentenbescherming

De AFM verstrekt informatie aan consumenten over financiële producten, marktontwikkelingen en financiële risico's om hen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Daarnaast treedt de AFM op als belangenbehartiger van consumenten en ziet zij toe op de naleving van regels die de belangen van consumenten beschermen, zoals regels omtrent informatieverstrekking, reclame en passende advisering.

Onderzoek en marktanalyse

De AFM voert onderzoek uit naar marktontwikkelingen, trends en mogelijke misstanden op de financiële markten. Op basis van deze analyses kan de AFM maatregelen nemen ter verbetering van de marktwerking.

Door haar rol als toezichthouder draagt de AFM bij aan het vertrouwen en de stabiliteit van de financiële markten en beschermt zij consumenten tegen misleiding, misbruik en financiële risico's. De AFM werkt samen met andere nationale en internationale toezichthouders en instanties om een effectief en integraal toezichtregime te waarborgen.

Terug