Het aanvangsrendement, ook bekend als het beginrendement (BAR), is een cruciale maatstaf in de vastgoedsector om de initiële winst van een investering te bepalen. Dit rendement wordt uitgedrukt als een percentage van de aankoopprijs van het vastgoedobject. Het aanvangsrendement biedt investeerders een snel inzicht in het potentiële rendement van hun investering en wordt vaak gebruikt om de marktwaarde en de kwaliteit van een te kopen object te beoordelen.

De berekening van het aanvangsrendement is vrij eenvoudig en kan door investeerders zelf worden uitgevoerd. Het aanvangsrendement wordt berekend door het netto rendement, dat wil zeggen de jaarlijkse huurinkomsten verminderd met de exploitatiekosten, te delen door de eigen inbreng van de investeerder. Deze formule kan als volgt worden uitgedrukt:

Aanvangsrendement (BAR) = Netto rendement : Eigen inbreng

Waarbij het netto rendement wordt berekend als het verschil tussen de jaarlijkse huurinkomsten en de exploitatiekosten. De eigen inbreng vertegenwoordigt het bedrag dat de investeerder heeft geïnvesteerd om het vastgoedobject te verwerven.

Het aanvangsrendement geeft investeerders een indicatie van het rendementspotentieel van een vastgoedbelegging in de vroege stadia van hun investeringsbeslissingen. Een hoger aanvangsrendement impliceert over het algemeen een potentieel hoger rendement op de initiële investering, terwijl een lager aanvangsrendement kan duiden op een meer stabiele, maar mogelijk minder rendabele investering op de lange termijn.

Het is belangrijk op te merken dat het aanvangsrendement slechts één aspect is van het totale rendement en dat investeerders ook rekening moeten houden met andere factoren, zoals waardestijging van het vastgoed, huurdersrisico's, rentekosten en toekomstige marktomstandigheden, alvorens een definitief investeringsbesluit te nemen.

Terug