Overdracht van kapitaal

Heeft u een lopende lijfrente of goudenhandruk-stamrecht? En wilt u het tegoed overbrengen naar een lijfrentebeleggingsrecht of stamrechtbeleggingsrecht bij SynVest? Of wilt u de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht of stamrechtbeleggingsrecht bij SynVest overbrengen naar een andere aanbieder? Dan is sprake van een kapitaaloverdracht.
Voor een snelle en transparante overdracht van kapitaal hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (hierna: PSK) 

Wie nemen deel aan het PSK?

Voor welke producten geldt het PSK?

De volgende producten die SynVest aanbiedt, zijn in het PSK opgenomen:

  • Lijfrentekapitaal (verzekeringen (alle fiscale regimes), spaarrekeningen en beleggingsrechten); en
  • Goudenhanddrukkapitaal (verzekeringen (alle regimes), spaarrekeningen en beleggingsrechten). Het kapitaal van deze beide producten kan bij SynVest in een beleggingsrecht worden omgezet.

Wat is nodig voor een kapitaaloverdracht?

Om belastingheffing als gevolg van een kapitaaloverdracht te voorkomen, moeten de overdragende financiële instelling een aantal juridische en fiscale spelregels nauwkeurig volgen. Ook voor u als klant is er een aantal spelregels. Alle PSK-deelnemers vermelden hun procedure en voorwaarden die voor u gelden op hun website .

Kapitaaloverdracht naar SynVest
Voor een kapitaaloverdracht is het nodig dat u een overdrachtsformulier van de overdragende instelling voor kapitaaloverdracht invult. SynVest kan na uw machtiging daartoe uw opdracht tot overdracht samen met de daarvoor vereiste documenten, die u ons eerst heeft aangeleverd, naar de overdragende instelling sturen. Zodra deze aanbieder alle benodigde documenten heeft ontvangen zal de kapitaaloverdracht ingang worden gezet. Uiterlijk binnen veertien dagen nadat uw huidige aanbieder alle documenten en gegevens heeft ontvangen, voert deze de betaling uit. Indien de veertiende dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag.
Wilt u de waarde van een beleggingsrecht dat u heeft ondergebracht bij een instelling die niet deelneemt aan het PSK overdragen naar SynVest, dan zijn de bepalingen van het PSK niet van toepassing. In dat geval is een vrijwaringsverklaring van de overdragende instelling nodig voor een waardeoverdracht, die u bij de betreffende partij kunt opvragen en vervolgens naar ons kunt opsturen. In geval het over te dragen kapitaal is verpand, wijzen wij u er op dat toestemming van de pandhouder is vereist.

Rentevergoeding
Indien de betaling later plaatsvindt dan op de veertiende dag, bepaalt het PSK dat de andere aanbieder verplicht is tenminste de wettelijke rente aan u te vergoeden over de periode vanaf het moment dat de benodigde documenten zijn ontvangen. Het kapitaal inclusief eventueel verschuldigde rente wordt in één bedrag overgemaakt. Als de overdracht onverhoopt later plaatsvindt dan binnen veertien kalenderdagen, dan bepaalt het PSK dat uw huidige aanbieder rente moet vergoeden. De hoogte van deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Procedure kapitaaloverdracht van SynVest naar een andere aanbieder
Wilt u kapitaal van SynVest naar een andere aanbieder overdragen? Dan ontvangen wij graag een volledig ingevuld opdrachtformulier. Daarnaast ontvangen wij graag een brief van u met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en met daarin de volgende gegevens:

  • uw SynVest participantnummer
  • uw naam en handtekening
  • de naam van uw nieuwe aanbieder
  • eventueel uw polis- of rekeningnummer bij uw nieuwe aanbieder.

In sommige situaties, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, hebben wij aanvullende documenten van u nodig. Dit zijn bij overlijden een verklaring van erfrecht en een akte van overlijden en bij echtscheiding een echtscheidingsconvenant. Mocht dit het geval zijn, dan laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten.

Zodra wij alle benodigde gegevens hebben ontvangen, is de opdracht compleet.

Conform de fondsvoorwaarden kopen wij vervolgens uw certificaat of certificaten in op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin u uw opdracht heeft gegeven. Wij voeren de betaling aan uw nieuwe aanbieder uit binnen de genoemde termijn van veertien kalenderdagen of op de eerste daarop volgende werkdag. Uw nieuwe aanbieder ontvangt van ons tevens de fiscale gegevens die behoren bij uw rekening.

Rentevergoeding
Ook nu geldt dat in de situatie waarin SynVest de betaling niet heeft uitgevoerd binnen de hierboven aangegeven termijnen , SynVest u de dan geldende wettelijke rente vergoedt vanaf de dag waarop wij alle benodigde gegevens en documenten correct ingevuld hebben ontvangen.

Heeft u een vraag of een klacht?

Heeft u vragen over een waardeoverdracht? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer : +31 (0)20 23 51 490 of via e-mail: info@synvest.nl.

Heeft u nog vragen over wat het PSK voor u betekent, kijkt u dan op de website van het Verbond van Verzekeraars of van de Nederlandse Vereniging van Banken 

Heeft u een klacht over de uitvoering van een kapitaaloverdracht aan SynVest? Leg uw klacht dan voor aan de overdragende aanbieder.
SynVest heeft een klachtenprocedure. SynVest is voorts ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht of als u niet eens bent met de uitkomst, kunt u uw klacht bij het KiFiD indienen. In de klachtenprocedure treft u hierover meer informatie aan.

Heeft u vragen? Neem dan contact op Bel 020 - 23 51 490